เลือดจระเข้ แคปซูลเลือดจระเข้ อาหารเสริม รูปแบบใหม่

จระเข้ เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่นิยมเลี้ยงเป็นการค้าขาย โดยผลผลิตหลักมีการส่งออกไปยังต่างประเทศ ได้แก่ หนังจระเข้หรือส่วนอื่นๆ เช่น กระดูก เครื่องใน รวมถึงเลือดจระเข้โดยเฉพาะเลือดจระเข้เป็นผลผลิตที่เหลือจากอุตสาหกรรมดังกล่าว

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์: ขณะนี้มีประชาชนทั้งในและนอกประเทศนิยมนำมาบริโภคเป็นอาหารเสริมและบำรุง ร่างกาย ทั้งนี้อาจมีเหตุผลเนื่องจากฮีโมโกลบินของจระเข้มีโครงสร้างพิเศษกว่าของคน ทำให้จระเข้สามารถดำน้ำได้เป็นเวลานานทั้งที่หายใจด้วยปอดเช่นเดียวกับคนและมีองค์ประกอบภายในเลือดอีกหลายชนิดที่ทำให้จระเข้มีความสามารถในการป้องกันตัวเองจากการบุกรุกของเชื้อแบคทีเรีย โดยจะเห็นได้จากกรณีที่เกิดการต่อสู้กันของจระเข้แล้วเกิดแผลขนาดใหญ่ขึ้น จระเข้ตัวนั้นสามารถอาศัยอยู่ในน้ำที่มีเชื้อโรคจำนวนมากและแผลที่เกิดก็หายสนิทโดยไม่มีการติดเชื้อ

โครงการกระบวนการที่เหมาะสมในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ เลือดจระเข้แห้ง ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) โดยหนึ่งในทีมวิจัย ชูศักดิ์ เศรษฐ์สัมพันธ์ ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ศึกษาโดยใช้การตรวจสอบทางจุลชีววิทยาเพื่อหากระบวนการที่เหมาะสมในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ เลือดจระเข้ในรูปของแคปซูล

จากการศึกษาทางห้องปฏิบัติการพบว่า เลือดจระเข้มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียหลายชนิดและการศึกษาใน อัลลิเกเตอร์ซึ่งเป็นจระเข้ชนิดหนึ่งที่พบมากในประเทศสหรัฐอเมริกา แสดงผลการทดลองที่สนับสนุนประสิทธิภาพที่ดีของเลือดจระเข้ในการทำลาย แบคทีเรียไวรัสและโพรโทซัว จะเห็นได้ว่าจระเข้เป็นสัตว์สมุนไพรที่สำคัญ มีผู้บริโภคนิยมใช้เลือดของจระเข้เป็นอาหารเสริม โดยเฉพาะในจีน ฮ่องกงและไต้หวัน นิยมบริโภคเลือดจระเข้เพื่อบรรเทาอาการหอบหืด ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตที่ได้จากจระเข้จึงได้มีการแปร รูป แคปซูลเลือดจระเข้ ให้อยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้แห้ง

ด้านความปลอดภัยของผู้บริโภคนั้นได้มีการศึกษาพบว่า จระเข้ที่เพาะเลี้ยงในประเทศไทยปราศจากหนอนพยาธิในเลือดและลำไส้ เมื่อทดสอบความปลอดภัยในสัตว์ทดลองโดยให้หนูทดลองบริโภคเลือดจระเข้ทั้งแบบ เลือดสดและเลือดแห้งเป็นอาหารเสริม จะไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยา ค่าทางชีวเคมีในเลือดและไม่ก่อให้เกิดพยาธิสภาพกับอวัยวะภายในของหนูทดลอง โดยกระบวนการแปรรูปเลือดจระเข้ให้เป็นผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้แห้งนั้นจะต้อง คัดเลือกวัตถุดิบที่สะอาดมีคุณภาพดี เก็บรักษาภายใต้สภาวะที่ป้องกันการปนเปื้อน มีบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุที่ไม่ทำปฏิกิริยากับอาหารและมีมาตรการประกัน คุณภาพของอาหารเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

วิธีทดลองคร่าวๆ โดยในโครงการนี้ได้แก่ ศึกษาข้อมูลพื้นฐานกระบวนการเจาะเก็บเลือดจระเข้และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ เลือดจระเข้แห้ง ผลการทดลองโดยสรุปพบว่า การผลิตเลือดจระเข้แต่เดิมจะใช้วิธีใส่เลือดจระเข้ในถาดแล้วตากแดดจนได้ เลือดจระเข้แห้ง ซึ่งต่อมาได้พัฒนาโดยการทำแห้งด้วยความร้อนในตู้อบที่ตั้งอุณหภูมิในการอบ โดยทั่วไปสูงกว่า 60 องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิสูงที่ใช้นี้ทำให้โครงสร้างของโปรตีนเกิดความเสียหายแล้วใน กระบวนการนี้ทำในระบบเปิด ซึ่งมีโอกาสมากในกระบวนการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพ ผลิตภัณฑ์เลือดแห้งและก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภคได้ แต่ในการศึกษานี้จะใช้วิธีทำเลือดให้แห้งเพื่อคงสภาพของโปรตีนต่างๆ ไว้ให้มากที่สุดหรือไม่เปลี่ยนแปลงโดยระเหิดแห้งภายใต้อุณหภูมิเย็นจัดหรือ แบบเยือกแข็ง

หนึ่งในทีมวิจัย กล่าวอีกว่า การศึกษาครั้งนี้ใช้เพียงการทดสอบทางจุลชีววิทยาในการหากระบวนการที่เหมาะสม สำหรับการเก็บรักษาเลือดจระเข้แห้ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์ในด้านความสะอาดและความปลอดภัย ของอาหารสำหรับผู้บริโภค โปรตีนต่างๆ ที่อยู่ในเลือดจระเข้เป็นองค์ประกอบสำคัญที่มีส่วนช่วยเสริมสร้างความแข็ง แรงรวมถึงภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับร่างกาย แต่การเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสมหรือระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บอาจมีผลต่อคุณภาพ โปรตีนเหล่านี้

ดังนั้นจึงต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของโปรตีนที่เป็นองค์ประกอบ สำคัญในเลือดว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคอย่าง แท้จริงต่อไป

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ

Leave a Reply